Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
633   John Ledford   322   Hajime Yatate   175   Cristina D'Avena  
410   Janice Williams   235   Masafumi Mima  
366   Toru Iwakami   232   Takenori Tsukuma  
325   Gen Fukunaga   227   Yota Tsuruoka  
316   Joey Goubeaud   213   Osamu Tezuka  
305   Carly Hunter   213   Yoshiyuki Tomino  
301   Justin Cook   212   Kazuyuki Igai  
285   Jeremy Jimenez   212   Mamiko Nakanishi  
283   Daniel Mancilla   210   Toru Yoshida  
263   Eiichi Takahashi   209   Shinichi Iimura  
237   Neal Barnes   200   Tokuyuki Matsutake  
229   Larry Koteff   197   Takashi Hashimoto  
227   Clarine Harp   182   Shizuo Kurahashi  
208   Maki Nagano   182   Michio Satô  
203   Matthew O'Hara   178   Masao Maruyama  
200   Shelly Thomas   178   Takeshi Seyama  
200   Tara Williams   172   Keiji Gotoh  
198   Jacob Martin   171   Ken Ootsuka  
189   David Williams   169   Jin Aketagawa  
181   Kayla King   165   Yoshikazu Iwanami  
181   Josh Tyler   162   Atsuko Ito  
180   John Burgmeier   160   Yoko Iizuka  
176   Michael Olesch   160   Hiroyuki Okuno  
176   E.W. Rector III   157   Yasunori Honda  
174   Gino Palencia   156   Misao Abe  
171   Hideki 'Henry' Goto   153   Chuji Nakajima  
171   John O'Donnell   153   Shigeru Nishiyama  
170   Mark Williams   149   Tomoyuki Ohshita  
167   Ken Iyadomi   149   Toshiharu Sugie  
166   Michael Harcourt   148   Yoshihiko Umakoshi  
161   Stephanie Shalofsky   147   Etsushi Mori  
160   DJ Fonner   144   Noritomo Hattori  
160   Trenton Jons   143   Hironori Tanaka  
159   Sarah Alys Lindholm   141   Kunio Okawara  
158   David Del Rio   141   Hiroko Shigekuni  
157   Jessie Mancilla   138   Kyoko Kotani  
155   Trace Furniss   137   Mariko Aoki  
154   Robert Bell   137   Mikio Mori  
151   Miyuki Kamiya   134   Shunsuke Kikuchi  
151   Caesar Lopez   134   Kazuchika Kise  
151   Ben Phillips   133   Tatsuya Oka  
151   Eric P. Sherman   132   Michio Fukuda  
150   Susie Nixon   131   Tomoyuki Kitamura  
149   Kaeko Sakamoto   131   Yuichi Nakazawa  
147   Aya Spann   131   Emiko Okui  
146   Neil O'Sullivan   129   Yukihiro Kobayashi  
145   Christine Bertolino   129   Hideyuki Motohashi  
144   Duncan Yan   129   Kouhei Tanaka  
143   John Sirabella   128   Masayuki Fujita  
142   Jason Gee   128   Hiroyuki Horiuchi  
128   Hiroyoshi Iida  
128   Junko Matsushita  
128   Seiji Morita  
128   Hiroyuki Shimizu  
128   Koichi Takai