Encyclopedia
'U' Releases

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all box sets
allvideo BluRay DVD VHSmanga e-manga bookCD
Dates:

 Newly added titles are in bold red  Newly modified titles are in bold

Title Time 
[Pages]
Dist. Release SRP
Übel Blatt (GN 5) [400] Yen 2016-05-24 $20.00
Übel Blatt (GN 6) [400] Yen 2016-09-20 $20.00
Ultraman (GN 4) [188] VIZ 2016-05-17 $12.99
Ultraman (GN 5) [200] VIZ 2016-08-16 $12.99
Umineko When They Cry Episode 6: Dawn of the Golden Witch Volume 1 (GN 13) [480] Yen 2016-05-24 $20.00
Umineko When They Cry Episode 6: Dawn of the Golden Witch Volume 2 (GN 14) [480] Yen 2016-09-20 $20.00
Umineko When They Cry Episode 6: Dawn of the Golden Witch Volume 3 (GN 15) Yen 2017-01-24
Until Death Do Us Part (GN 12) [432] Yen 2016-05-24 $25.00
UQ Holder! (GN 8) [192] kodansha com 2016-07-19 $10.99

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all box sets
allvideo BluRay DVD VHSmanga e-manga bookCD
Dates: