×
  • remind me tomorrow
  • remind me next week
  • never remind me
Subscribe to the ANN Newsletter • Wake up every Sunday to a curated list of ANN's most interesting posts of the week. read more

Poll - Favorite Anime Director

Who is your Favorite Anime Director? (Please chose one from the List below, if you have outside favorites feel free to bring it up in the forum)

Hayao Miyazaki 625 (32.3%)
Shinichiro Watanabe 331 (17.1%)
Hideaki Anno 196 (10.1%)
Satoshi Kon 167 (8.6%)
Mamoru Oshii 90 (4.7%)
Akitaro Daichi 89 (4.6%)
Yoshiyuki Tomino  87 (4.5%)
Makoto Shinkai 42 (2.2%)
Katsuhiro Otomo 31 (1.6%)
Tetsuya Nomura 21 (1.1%)
Noriyuki Abe 19 (1.0%)
Osamu Tezuka 19 (1.0%)
Mahiro Maeda 18 (0.9%)
Kazuki Akane 13 (0.7%)
Kazuya Tsurumaki 13 (0.7%)
Isao Takahata 12 (0.6%)
Masayuki Kojima 12 (0.6%)
Kazuhiro Furuhashi 11 (0.6%)
Koji Morimoto 9 (0.5%)
Tomokazu Tokoro 9 (0.5%)
Yoshiaki Iwasaki 9 (0.5%)
Kenichi Kasai 8 (0.4%)
Toshiyuki Kato 8 (0.4%)
Koji Masunari  7 (0.4%)
Mamoru Kanbe 7 (0.4%)
Goro Taniguchi 6 (0.3%)
Hiroshi Nishikiori 6 (0.3%)
Koichi Chigira 6 (0.3%)
Satoshi Nishimura 6 (0.3%)
Takashi Ikehata 6 (0.3%)
Masahiko Otsuka 5 (0.3%)
Shinji Aramaki 5 (0.3%)
Naohito Takahashi 4 (0.2%)
Tsuneo Kobayashi 4 (0.2%)
Yasuhiro Takemoto 4 (0.2%)
Noburo Ishiguro 3 (0.2%)
Ryutaro Nakamura 3 (0.2%)
Shouji Saeki 3 (0.2%)
Yasuchika Nagaoka 3 (0.2%)
Hiroshi Nagahama 2 (0.1%)
Kazuto Nakazawa 2 (0.1%)
Morio Asaka 2 (0.1%)
Naoyasu Hanyu 2 (0.1%)
Ryutaro Nakamura 2 (0.1%)
Shinji Takamatsu 2 (0.1%)
Yoshifumi Kondou 2 (0.1%)
Keizou Kusakawa 1 (0.1%)
Morita Hiroyuki 1 (0.1%)
Noriyuki Abe  1 (0.1%)
Takeshi Ando  1 (0.1%)

Total number of votes: 1935