Chōyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi (TV)

Have you seen this? want to / seen some / seen all

Go back to Chōyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi main page

Episode titles:
2012-07-02
1.
A)
Takaiko and Narihira
takaiko to narihira zaibara narihira choushin
高子と業平 在原業平朝臣
B)
Yukihira and Hiroko
yukihira to hiroko chuunagon yukihira
行平と弘子 中納言行平
2012-07-09
2.
Sadaakira and Yasuko
sadaakira to yasuko youzei in
貞明と綏子 陽成院
2012-07-16 
3.
munesada to yoshiko soujou henjou
宗貞と吉子 僧正遍昭
A)
Munesada and Yoshiko
B)
The Monk Henjo
2012-07-23
4.
yasuhide to narihira bun'ya yasuhide
康秀と業平 文屋康秀
A)
Yasuhide and Narihira
B)
Funya no Yasuhide
2012-07-30
5.
Eastward Ono no Komachi
A)
asumakudari ono komachi
東下り 小野小町
B)
tsurayuki to kisen kisen houshi
貫之と喜撰 喜撰法師
2012-08-06
6.
Uta Hen+
uta hen. +
うた変。+
2012-08-13
7.
A)
Yoshitaka & the Daughter of Minamoto no Yasumitsu
yoshitaka to minamoto yasumitsu no musume fujiwara yoshitaka
義孝と源保光の娘 藤原義孝
B)
Ko no Naishi & Michitaka
taka naishi to michitaka gidou san tsukasa haha
高内侍と道隆 儀同三司母
2012-08-20
8.
A)
Mount Suenomatsu
matsu no matsuyama kiyohara motosuke
末の松山 清原元輔
B)
Kiyohara no Motosuke
jitsukata to takaiko fujiwara jitsukata choushin
実方と諾子 藤原実方朝臣
2012-08-27
9.
shounagon to yukinari shin shounagon
少納言と行成 清少納言
A)
Shonagon and Yukinari
B)
Sei Shonagon
2012-09-03
10.
nagoso no taki dainagon ooyake nin
名古曽の滝 大納言公任
A)
Nakoso Falls
B)
Councilor Kinto
2012-09-10
11.
kyouko to fujiko murasakishikibu
香子と藤子 紫式部
A)
Kaoriko and Fujiko
B)
Murasaki Shikibu
2012-09-17
12.
A)
Michimasa and Masako
michimasa to yasuko sakyou taifu michimasa
道雅と当子 左京大夫道雅
B)
Midnight Moon
uki yo no tsuki sanjou in
うき世の月 三条院
13.
sadaie to shokushi shikishinaishinnou ken chuunagon sadaie
定家と式子 式子内親王 権中納言定家
You can contribute information to this page, but first you must login or register
This encyclopedia is collaboratively edited by the users of this site
DISCLAIMER add information report an error lookup sources