Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
578   John Ledford   317   Hajime Yatate   153   Cristina D'Avena  
397   Janice Williams   231   Masafumi Mima  
365   Toru Iwakami   225   Yota Tsuruoka  
304   Joey Goubeaud   213   Osamu Tezuka  
300   Gen Fukunaga   209   Mamiko Nakanishi  
279   Carly Hunter   209   Yoshiyuki Tomino  
275   Justin Cook   207   Takenori Tsukuma  
274   Jeremy Jimenez   201   Kazuyuki Igai  
272   Daniel Mancilla   200   Tokuyuki Matsutake  
232   Neal Barnes   200   Toru Yoshida  
216   Larry Koteff   199   Shinichi Iimura  
215   Clarine Harp   194   Takashi Hashimoto  
209   Eiichi Takahashi   180   Shizuo Kurahashi  
203   Maki Nagano   176   Masao Maruyama  
200   Shelly Thomas   173   Michio Satô  
192   Tara Williams   172   Keiji Gotoh  
191   Matthew O'Hara   169   Takeshi Seyama  
187   Jacob Martin   166   Ken Ootsuka  
184   David Williams   164   Jin Aketagawa  
173   Kayla King   161   Yoshikazu Iwanami  
171   John O'Donnell   157   Yasunori Honda  
170   John Burgmeier   157   Atsuko Ito  
170   Josh Tyler   155   Hiroyuki Okuno  
169   Mark Williams   154   Misao Abe  
166   Ken Iyadomi   152   Yoko Iizuka  
165   Hideki 'Henry' Goto   150   Shigeru Nishiyama  
163   Gino Palencia   149   Chuji Nakajima  
161   Michael Olesch   145   Tomoyuki Ohshita  
161   E.W. Rector III   145   Toshiharu Sugie  
161   Stephanie Shalofsky   144   Etsushi Mori  
160   DJ Fonner   143   Hironori Tanaka  
157   Jessie Mancilla   140   Noritomo Hattori  
154   Michael Harcourt   139   Kunio Okawara  
153   Robert Bell   136   Hiroko Shigekuni  
152   Trace Furniss   134   Shunsuke Kikuchi  
151   Miyuki Kamiya   134   Kazuchika Kise  
150   Sarah Alys Lindholm   133   Mariko Aoki  
149   Trenton Jons   131   Kyoko Kotani  
148   Caesar Lopez   129   Kouhei Tanaka  
147   Ben Phillips   128   Tomoyuki Kitamura  
146   Neil O'Sullivan   128   Emiko Okui  
143   Eric P. Sherman   127   Hiroyuki Horiuchi  
142   Christine Bertolino   127   Seiji Morita  
142   Kaeko Sakamoto   127   Hideyuki Motohashi  
142   John Sirabella   127   Tatsuya Oka  
141   Susie Nixon   126   Michio Fukuda  
141   Duncan Yan   126   Mikio Mori  
140   Jason Gee   124   Hiroyoshi Iida  
137   Aya Spann   124   Minoru Maeda  
133   Patrick Rodman   123   Masayuki Fujita  
123   Yukihiro Kobayashi  
123   Hideo Maru  
123   Yuichi Nakazawa  
123   Hiroyuki Shimizu