Ninja Hattori-kun (TV)

Have you seen this? want to / seen some / seen all

Go back to Ninja Hattori-kun main page

Note: We are NOT a download site! None of these episodes are available for download!

Episode titles:

1-499 500-694

1981-09-28
1.
sessha ! ninja de gozaru no maki
拙者!忍者でござるの巻
1981-09-29
2.
onore nikkuki sensei no maki
おのれ憎っくき先生の巻
1981-09-30
3.
ARUBAITO no michi wa kibishii de gozaru no maki
アルバイトの道はきびしいでござるの巻
1981-10-01
4.
jishi maru ni wa maitta de gozaru no maki
獅子丸には参ったでござるの巻
1981-10-02
5.
mokuhyou wa hyaku ten de gozaru no maki
目標は百点でござるの巻
1981-10-03
6.
ryouri wa makasete kudasare no maki
料理はまかせてくだされの巻
1981-10-05
7.
mita ka shitta ka HATTORI dahou no maki
見たか知ったかハットリ打法の巻
1981-10-06
8.
kouga kara kita tenkousei no maki
甲賀からきた転校生の巻
1981-10-07
9.
SHINZOU-kun tadaima sanjou no maki
シンゾウくん只今参上の巻
1981-10-08
10.
meiyo ka ifuku no maki
名誉かいふくの巻
1981-10-09
11.
SHINZOU-kun otsukai ni iku no maki
シンゾウくんお使いにいくの巻
1981-10-10
12.
hen na okyaku de gozaru no maki
変なお客でござるの巻
1981-10-12
13.
undoukai wa nigate de gozaru ka no maki
運動会は苦手でござるかの巻
1981-10-13
14.
KENICHI shi wa mei KAMERAMAN no maki
ケンイチ氏は迷カメラマンの巻
1981-10-14
15.
namake byou wo naosu de gozaru no maki
怠け病をなおすでござるの巻
1981-10-15
16.
UFO tte nan de gozaru ka no maki
UFOってなんでござるかの巻
1981-10-16
17.
ninpou kanashibari no maki
忍法金縛りの巻
1981-10-17
18.
benkyou wa jibun de yaraneba naranu no maki
勉強は自分でやらねばならぬの巻
1981-10-19
19.
SHINZOU kishi no maki
シンゾウ危しの巻
1981-10-20
20.
shuyaku ni naru no wa taihen de gozaru no maki
主役になるのは大変でござるの巻
1981-10-21
21.
kuri hiroi soudou no maki
栗ひろい騒動の巻
1981-10-22
22.
koko ga ninja yashiki de gozaru no maki
ここが忍者屋敷でござるの巻
1981-10-23
23.
kieta shishi maru no maki
消えた獅子丸の巻
1981-10-24
24.
chiisana aki mitsuketa no maki
小さな秋みつけたの巻
1981-10-26
25.
sessha ! HAIKINGU ni okyou suru de gozaru no maki
拙者!ハイキングにお供するでござるの巻
1981-10-27
26.
onnagokoro wa muzukashii no maki
女ごころはむずかしいの巻
1981-10-28
27.
kenshou ni tousen de gozaru no maki
懸賞に当選でござるの巻
1981-10-29
28.
furuike de TAI ga tsureta de gozaru no maki
古池でタイが釣れたでござるの巻
1981-10-30
29.
otoshi nushi wa dare de gozaru no maki
落し主は誰でござるの巻
1981-10-31
30.
PAPA-ue hayaku kaeru de gozaru no maki
パパ上早く帰るでござるの巻
1981-11-02
31.
KEMUMAKI mo nakanaka yaru de gozaru no maki
ケムマキもなかなかやるでござるの巻
1981-11-03
32.
JAGAIMO ni wa maitta de gozaru no maki
ジャガイモにはまいったでござるの巻
1981-11-04
33.
wasuremono wo todokeru de gozaru no maki
忘れ物を届けるでござるの巻
1981-11-05
34.
PAPA-ue no genryou sakusen no maki
パパ上の減量作戦の巻
1981-11-06
35.
shinkansen kakurenbo no maki
新幹線かくれんぼの巻
1981-11-07
36.
koban ga ZAKUZAKU no maki
小判がザクザクの巻
1981-11-09
37.
SURAretara suri kaesu de gozaru no maki
スラれたらスリかえすでござるの巻
1981-11-10
38.
ninpou ayatsuri NYANNYAN no maki
忍法あやつりニャンニャンの巻
1981-11-11
39.
DOCCHIBORU ni natta shishi maru no maki
ドッチボールになった獅子丸の巻
1981-11-12
40.
komori ni wa maitta de gozaru no maki
子守には参ったでござるの巻
1981-11-13
41.
ninpou moguri kage ni chousen suru de gozaru no maki
忍法もぐり影に挑戦するでござるの巻
1981-11-14
42.
ken neko docchi ga erai ka no maki
犬猫どっちがえらいかの巻
1981-11-16
43.
NINNIN to taeru ga ninja de gozaru no maki
ニンニンとたえるが忍者でござるの巻
1981-11-17
44.
suwa ! jishin de gozaru no maki
すわ!地震でござるの巻
1981-11-18
45.
tokuDANE wo sagasu de gozaru no maki
特ダネを探すでござるの巻
1981-11-19
46.
SUKEETOBOUDO wa dai soudou no maki
スケートボードは大騒動の巻
1981-11-19
47.
jishi maru no tabeta DAIYAMONDO no maki
獅子丸の食べたダイヤモンドの巻
1981-11-20
48.
mushiba wo yattsukeru de gozaru no maki
虫歯をやっつけるでござるの巻
1981-11-21
49.
ninpou koe tori mochi no maki
忍法声とり餅の巻
1981-11-23
50.
rusuban wa omakase de gozaru no maki
留守番はおまかせでござるの巻
1981-11-25
51.
kakurenbo dai sakusen no maki
かくれんぼ大作戦の巻
1981-11-26
52.
hi no youjin wa omakase kudasare no maki
火の用心はおまかせくだされの巻
1981-11-27
53.
SHIN-chan no PUREZENTO no maki
シンちゃんのプレゼントの巻
1981-11-28
54.
kaze ni goyoujin no maki
風邪にご用心の巻
1981-11-30
55.
KAERU wa nigate de gozaru no maki
カエルは苦手でござるの巻
1981-12-01
56.
20 ten wa doko e itta no maki
20点はどこへいったの巻
1981-12-02
57.
SHINZOU sensei wo komaraseru no maki
シンゾウ先生をこまらせるの巻
1981-12-03
58.
KEN'ichi-kun sora wo tobu no maki
ケン一くん空をとぶの巻
1981-12-04
59.
ninpou USAGI no mimi no maki
忍法ウサギの耳の巻
1981-12-05
60.
jishi maru wa tensai gaka no maki
獅子丸は天才画家の巻
1981-12-07
61.
korezo SHATTAACHANSU no maki
これぞシャッターチャンスの巻
1981-12-08
62.
machigatta okurimono no maki
まちがった贈り物の巻
1981-12-09
63.
nigeta tora wa doko ni no maki
逃げたトラはどこにの巻
1981-12-10
64.
kowai koe no shoutai wa dare ka no maki
こわい声の正体は誰かの巻
1981-12-11
65.
tamago no oya wa kage sen dai no maki
卵の親は影千代の巻
1981-12-12
66.
nomi sugi ni goyoujin no maki
飲みすぎにご用心の巻
1981-12-14
67.
NEZUMI no daisuki na mono wa... no maki
ネズミの大好きな物は…の巻
1981-12-15
68.
ninpou midare fubuki de gozaru no maki
忍法乱れ吹雪でござるの巻
1981-12-16
69.
ochiteru KUJI ni te wo dasu na no maki
落ちてるクジに手を出すなの巻
1981-12-17
70.
SUKII wa dai SUKII de gozaru no maki
スキーは大スキーでござるの巻
1981-12-18
71.
dai souji wa taihen de gozaru no maki
大掃除は大変でござるの巻
1981-12-19
72.
doyou no gogo wa taikutsu de gozaru no maki
土曜の午後は退屈でござるの巻
1981-12-21
73.
NINNIN tokoya de dai konran no maki
ニンニン床屋で大混乱の巻
1981-12-22
74.
ashi chou KENCHAN no maki
足長ケンチャンの巻
1981-12-23
75.
ninpou kokorogawari no maki
忍法心変りの巻
1981-12-24
76.
SANTAKUROUSU soudou no maki
サンタクロース騒動の巻
1981-12-25
77.
kage sen dai wa goshujin-sama omoi no maki
影千代は御主人様おもいの巻
1981-12-26
78.
SHINZOU kanashibari no jutsu ni chousen suru no maki
シンゾウ金縛りの術に挑戦するの巻
1981-12-28
79.
MAMA no ocha kai ni goshoutai no maki
ママのお茶会にご招待の巻
1981-12-29
80.
tonda mochi tsuki taikai no maki
とんだ餅つき大会の巻
1981-12-30
81.
RABURETAA wo torimodose no maki
ラブレターをとりもどせの巻
1982-01-04
82.
dako age wa MUSASABI no jutsu de gozaru no maki
凧上げはムササビの術でござるの巻
1982-01-05
83.
hatsuyume mitsuba jou wa nihonbare de gozaru no maki
初夢三ッ葉城は日本晴れでござるの巻
1982-01-06
84.
oshougatsu no okyaku wa tanoshimi de gozaru no maki
お正月のお客は楽しみでござるの巻
1982-01-07
85.
sute neko no PAPA wa kage chiyo ?… no maki
捨て猫のパパは影千代?…の巻
1982-01-08
86.
SUKEETO ga jouzu ni naritai no maki
スケートが上手になりたいの巻
1982-01-09
87.
ninpou den shin no jutsu de gozaru no maki
忍法伝信の術でござるの巻
1982-01-11
88.
tonda seki tori kassen no maki
とんだ席とり合戦の巻
1982-01-12
89.
SUPONSAA wo sagasu de gozaru no maki
スポンサーを探すでござるの巻
1982-01-13
90.
nanto itte mo PAPA wa ERAI de gozaru no maki
なんといってもパパはエライでござるの巻
1982-01-14
91.
ninpou shuugyou wa tsurai de gozaru no maki
忍法修業はつらいでござるの巻
1982-01-15
92.
kanchuu suiei ni chousen suru no maki
寒中水泳に挑戦するの巻
1982-01-16
93.
takibi ni goyoujin no maki
獅子丸だぬきのはらづつみの巻
1982-01-18
94.
jishi maru da nuki no harazutsumi no maki
獅子丸だぬきのはらづつみの巻
1982-01-19
95.
PAPA-ue gakkou ni yobareru no maki
パパ上学校に呼ばれるの巻
1982-01-20
96.
rusuban wa tsurai de gozaru no maki
留守番はつらいでござるの巻
1982-01-21
97.
ofuroya-san wa dai konran no maki
お風呂屋さんは大混乱の巻
1982-01-22
98.
TORANSHIIBAA soudou no maki
トランシーバー騒動の巻
1982-01-23
99.
samui no wa KIRAIKIRAI no maki
寒いのはキライキライの巻
1982-01-25
100.
ninpou ABEKOBE no jutsu de gozaru no maki
忍法アベコベの術でござるの巻
1982-01-26
101.
ibiki wo kaita BOURU no maki
いびきをかいたボールの巻
1982-01-27
102.
TABAKO wo yamete sushi wo kuou no maki
タバコをやめて寿司を食おうの巻
1982-01-28
103.
samusa koraete SUTEEKI wo tabeyou no maki
寒さこらえてステーキを食べようの巻
1982-01-29
104.
yasashii onna no ko wo sagasu no de gozaru no maki
やさしい女の子をさがすのでござるの巻
1982-01-30
105.
geijutsu to wa itai mono de gozaru no maki
芸術とは痛いものでござるの巻
1982-02-01
106.
SUPIICHI wa makaseru de gozaru no maki
スピーチは任せるでござるの巻
1982-02-02
107.
ninja mo tsurai no de gozaru no maki
忍者も辛いのでござるの巻
1982-02-03
108.
kyou wa setsubun oni taiji no maki
今日は節分鬼退治の巻
1982-02-04
109.
yumeko-chan ni tsubame no PUREZENTO no maki
夢子ちゃんにツバメのプレゼントの巻
1982-02-05
110.
PAPA-ue no shorui wa tobu no de gozaru no maki
パパ上の書類は飛ぶのでござるの巻
1982-02-06
111.
eiga wa KORIGORI de gozaru no maki
映画はコリゴリでござるの巻
1982-02-08
112.
KEMUMAKIMANMOSU wo horidase no maki
ケムマキマンモスを掘りだせの巻
1982-02-09
113.
kamisama no ekohiiki no maki
神様のえこひいきの巻
1982-02-10
114.
nigeta fuusen wa doko ni no maki
逃げた風船はどこにの巻
1982-02-11
115.
yumeko-chan no ohinasama no maki
夢子ちゃんのおひな様の巻
1982-02-12
116.
jishi maru no ibiki wa 100 HOUN no maki
獅子丸のいびきは100ホーンの巻
1982-02-13
117.
tonda ARUBAITO de gozaru no maki
とんだアルバイトでござるの巻
1982-02-15
118.
usagi ni natta shishi maru no maki
うさぎになった獅子丸の巻
1982-02-16
119.
maikon da RABURETAA no maki
舞込んだラブレターの巻
1982-02-17
120.
NINNIN bariki de hon wo sagase no maki
ニンニン馬力で本を探せの巻
1982-02-18
121.
BARENTAINDEE no jiken no maki
バレンタインデーの事件の巻
1982-02-19
122.
sensei wo warawasero no maki
先生を笑わせろの巻
1982-02-20
123.
kanashii eiga wo miru houhou no maki
悲しい映画を見る方法の巻
1982-02-22
124.
dai ongakuka KEN'ichi shi no maki
大音楽家ケン一氏の巻
1982-02-23
125.
ohanabatake wo tsukurou no maki
お花畑をつくろうの巻
1982-02-24
126.
sei ninpou wa kega no moto no maki
生忍法はけがのもとの巻
1982-02-25
127.
MAMA no BAREEBOURU tokkun no maki
ママのバレーボール特訓の巻
1982-02-26
128.
dai kui kyousou wa korigori de gozaru no maki
大喰い競争はこりごりでござるの巻
1982-02-27
129.
ninja komori uta de gozaru no maki
忍者子守唄でござるの巻
1982-03-01
130.
ichirinsha ni noreta no maki
一輪車に乗れたの巻
1982-03-02
131.
ikari chuu wo oidase no maki
怒り虫を追い出せの巻
1982-03-03
132.
ake no myoujou wa hayaoki de gozaru no maki
明けの明星は早起きでござるの巻
1982-03-04
133.
ninpou hanasaka jii-san no maki
忍法花咲かじいさんの巻
1982-03-05
134.
TOMATO, NINJIN daisuki no maki
トマト、ニンジン大好きの巻
1982-03-06
135.
hitoribocchi no kage sen dai no maki
ひとりぼっちの影千代の巻
1982-03-08
136.
kowa-i katei houmon no maki
こわ~い家庭訪問の巻
1982-03-09
137.
aki KAN de IKADA wo tsukurou no maki
あきカンでイカダを作ろうの巻
1982-03-10
138.
ninpou soku gaki no jutsu no maki
忍法速書きの術の巻
1982-03-11
139.
jishi maru komori uta no maki
獅子丸子守唄の巻
1982-03-12
140.
KEN'ichi shi no ichi nichi shochou no maki
ケン一氏の一日署長の巻
1982-03-13
141.
HATTORI-kun kengou shousetsu ni chousen no maki
ハットリくん剣豪小説に挑戦の巻
1982-03-15
142.
tada no RAAMEN wa kowai no maki
ただのラーメンはこわいの巻
1982-03-16
143.
uchuu hakuran kai wa sugoi de gozaru no maki
宇宙博覧会はすごいでござるの巻
1982-03-17
144.
mizunomi jou soudou no maki
水飲み場騒動の巻
1982-03-18
145.
yumeko-chan no omamori ni narun da no maki
夢子ちゃんのお守りになるんだの巻
1982-03-19
146.
SUPAGETTI wa shiawase no aji no maki
スパゲッティはしあわせの味の巻
1982-03-20
147.
nagareboshi ni negai wo kakete no maki
流れ星に願いをかけての巻
1982-03-22
148.
ninpou naka na ori no maki
忍法仲なおりの巻
1982-03-23
149.
JOKKINGU wa omakase no maki
ジョッキングはおまかせの巻
1982-03-24
150.
MAMA-ue wa shousetsu ka no maki
ママ上は小説家の巻
1982-03-25
151.
yumeko-chan nanka kirai no maki
夢子ちゃんなんか嫌いの巻
1982-03-26
152.
jishi maru wa SAAKASU no SUTAA no maki
獅子丸はサーカスのスターの巻
1982-03-27
153.
ninja yakyuu no maki
忍者野球の巻
1982-03-29
154.
sensei wa choucho ga wo suki no maki
先生はちょうちょがお好きの巻
1982-03-30
155.
NINNIN sushi wa dai hanjyou no maki
ニンニン寿司は大はんじょうの巻
1982-03-31
156.
KAERU shuugyou wa tsurai de gozaru no maki
カエル修業はつらいでござるの巻
1982-04-01
157.
EIPURIRUFUURU usotsuki kassen no maki
エイプリルフールうそつき合戦の巻
1982-04-02
158.
daihakken kyodai gyo no maki
大発見巨大魚の巻
1982-04-05
159.
hirotte kita koinu no maki
ひろってきた仔犬の巻
1982-04-06
160.
jishi maru no tenki yohou no maki
獅子丸の天気予報の巻
1982-04-07
161.
tonda sumou kassen no maki
とんだ相撲合戦の巻
1982-04-08
162.
okashi na gaijin-san no maki
おかしな外人さんの巻
1982-04-10
163.
hannin wo toraete mireba no maki
犯人を捕らえてみればの巻
1982-04-12
164.
bousou zoku wo yattsukero no maki
暴走族をやっつけろの巻
1982-04-13
165.
TEREBI wa kinshi de gozaru no maki
テレビは禁止でござるの巻
1982-04-14
166.
GEEMU ni chousen suru de gozaru no maki
ゲームに挑戦するでござるの巻
1982-04-16
167.
jishi maru mo haru de gozaru no maki
獅子丸も春でござるの巻
1982-04-17
168.
DOKKIRIHAUSU ni nani ga aru no maki
ドッキリハウスにナニがあるの巻
1982-04-19
169.
chikoku wa koutei juu shuu no maki
遅刻は校庭十周の巻
1982-04-20
170.
fuufu GENKA wa inu mo KUWANKUWAN no maki
夫婦ゲンカは犬もクワンクワンの巻
1982-04-22
171.
KEEKI wa mou takusan no maki
ケーキはもうたくさんの巻
1982-04-23
172.
TSUBAME wa teduyoi onna ninja de gozaru no maki
ツバメは手強い女忍者でござるの巻
1982-04-24
173.
kieta TSUBAME-chan no maki
消えたツバメちゃんの巻
1982-04-26
174.
onaka wo kowashita shishi maru no maki
お腹をこわした獅子丸の巻
1982-04-28
175.
KEN'ichi shi wa mei kantoku de gozaru no maki
ケン一氏は名監督でござるの巻
1982-04-29
176.
kowai shinbun haitatsu no maki
こわい新聞配達の巻
1982-04-30
177.
DORAIBU wa okigaru ni no maki
ドライブはお気軽にの巻
1982-05-01
178.
BOKU tte ikenai ko no maki
ボクっていけない子の巻
1982-05-04
179.
KEN'ichi shi no dekkai yume no maki
ケン一氏のでっかい夢の巻
1982-05-05
180.
otona ni narita-i no maki
大人になりた~いの巻
1982-05-06
181.
kozukai neage sakusen no maki
こづかい値上げ作戦の巻
1982-05-07
182.
PAPA no hesokuri soudou no maki
パパのへそくり騒動の巻
1982-05-08
183.
TSUBAME dono wa nigate de gozaru no maki
ツバメ殿は苦手でござるの巻
1982-05-10
184.
denki ga naku te mo tanoshii wagaya no maki
電気がなくても楽しい我が家の巻
1982-05-12
185.
yumeko-chan no PIANO happyou kai no maki
夢子ちゃんのピアノ発表会の巻
1982-05-13
186.
nisemono wa komaru de gozaru no maki
にせものは困るでござるの巻
1982-05-14
187.
ninpou chuu henka ?! no maki
忍法虫変化?!の巻
1982-05-15
188.
ninja yashiki e goshoutai no maki
忍者屋敷へご招待の巻
1982-05-17
189.
taue ni chousen no maki
田植えに挑戦の巻
1982-05-18
190.
okashi na kokuhaku no maki
おかしな告白の巻
1982-05-20
191.
oheso no himitsu wo saguru no maki
おへその秘密をさぐるの巻
1982-05-21
192.
yuukai sareta shishi maru no maki
誘拐された獅子丸の巻
1982-05-22
193.
KAMERA wa KIRAIKIRAI no maki
カメラはキライキライの巻
1982-05-24
194.
genshijidai wa NINNIN de gozaru no maki
原始時代はニンニンでござるの巻
1982-05-25
195.
ROBOTTO ni tsuyoku naro u no maki
ロボットに強くなろうの巻
1982-05-26
196.
HOUMURANBOURU wo tsukame no maki
ホームランボールをつかめの巻
1982-05-28
197.
WASSHOI matsuri de gozaru no maki
ワッショイ祭りでござるの巻
1982-05-29
198.
KEN'ichi shi wa otoko de gozaru no maki
ケン一氏は男でござるの巻
1982-05-31
199.
TSUBAME ninpou koi hibana no maki
ツバメ忍法恋火花の巻
1982-06-01
200.
MAMA-ue soku dome sakusen no maki
ママ上足どめ作戦の巻
1982-06-02
201.
ninpou shuugyou wa akirameta no maki
忍法修業はあきらめたの巻
1982-06-03
202.
omiai wa nigate de gozaru no maki
お見合いは苦手でござるの巻
1982-06-04
203.
tonda suiei shuugyou no maki
とんだ水泳修業の巻
1982-06-07
204.
kyou wa nani no hi no maki
今日は何の日の巻
1982-06-08
205.
KEROKERO ninpou de janpu kyousou no maki
ケロケロ忍法でジャンプ競争の巻
1982-06-09
206.
seibu geki bokujou no maki
西部劇牧場の巻
1982-06-10
207.
PAPA no jishin TAPPURI nichiyou daiku no maki
パパの自信タップリ日曜大工の巻
1982-06-12
208.
jishi maru wa KYUPIIDDO de gozaru no maki
獅子丸はキューピッドでござるの巻
1982-06-14
209.
chichi no hi no deki goto no maki
父の日のできごとの巻
1982-06-15
210.
SUPPON ! jishi maru wo hanase no maki
スッポン!獅子丸を放せの巻
1982-06-16
211.
doji na omawarisan no maki
どじなおまわりさんの巻
1982-06-18
212.
kage sen dai MUKO iri dai sakusen no maki
影千代ムコ入り大作戦の巻
1982-06-19
213.
chou kousou BIRU ni chousen suru de gozaru no maki
超高層ビルに挑戦するでござるの巻
1982-06-21
214.
KEEKI ga kowai no maki
ケーキが怖いの巻
1982-06-22
215.
BAZAA shuppin saku ni goyoujin no maki
バザー出品作にご用心の巻
1982-06-24
216.
TSUBAME ninpou KAERU ayatsuri no maki
ツバメ忍法カエルあやつりの巻
1982-06-25
217.
tsumuji magari no tenkousei no maki
つむじまがりの転校生の巻
1982-06-26
218.
yarinukuzo ichi nichi ichi zen no maki
やりぬくぞ一日一善の巻
1982-06-28
219.
ninpou ZARIGANI tsuri de gozaru no maki
忍法ザリガニつりでござるの巻
1982-06-30
220.
NINNIN bariki no himitsu no maki
ニンニン馬力の秘密の巻
1982-07-01
221.
tokei wa seikaku na hou ga ii ? no maki
時計は正確なほうがいい?の巻
1982-07-02
222.
SHIN-chan no HESOPAWAA no maki
シンちゃんのヘソパワーの巻
1982-07-03
223.
tonda kunoichi shigan no maki
とんだくの一志願の巻
1982-07-06
224.
KEN'ichi KEN dama mou renshuu no maki
ケン一ケン玉猛練習の巻
1982-07-07
225.
bouenkyou ga hoshii no maki
望遠鏡が欲しいの巻
1982-07-08
226.
MAMA-ue ninpou omitooshi no maki
ママ上忍法おみとおしの巻
1982-07-09
227.
GORIRA ga machi ni yattekita no maki
ゴリラが街にやって来たの巻
1982-07-10
228.
osumou no shuugyou wa taihen de gozaru no maki
お相撲の修業は大変でござるの巻
1982-07-12
229.
necchuu tantei jishi maru no maki
熱中探偵獅子丸の巻
1982-07-14
230.
KEN'ichi shi no FAINPUREE no maki
ケン一氏のファインプレーの巻
1982-07-15
231.
oyomesan soudatsu sen no maki
お嫁さん争奪戦の巻
1982-07-16
232.
kyuukanchou wo tsukamaero no maki
九官鳥をつかまえろの巻
1982-07-17
233.
ninpou SUIKA wari no maki
忍法スイカ割りの巻
1982-07-19
234.
ninpou dai ressha sakusen !! no maki
忍法大列車作戦!!の巻
1982-07-20
235.
KEN'ichi shi no tezukuri taiyaki no maki
ケン一氏の手作りタイ焼きの巻
1982-07-22
236.
satou wo name ta shinhannin no maki
砂糖をなめた真犯人の巻
1982-07-23
237.
GARIben KEN'ichi uji tanjou !? no maki
ガリ勉ケン一氏誕生!?の巻
1982-07-24
238.
TSUBAME-chan nakanai de no maki
ツバメちゃん泣かないでの巻
1982-07-26
239.
tomodachi wa kyouryuu shounen no maki
友達は恐竜少年の巻
1982-07-27
240.
nigedashi ta kage sen dai no maki
逃げ出した影千代の巻
1982-07-28
241.
KURASU iin wa maboroshi to kieta no maki
クラス委員は幻と消えたの巻
1982-07-30
242.
amefuri demukae ureshii na no maki
雨降り出迎えうれしいなの巻
1982-07-31
243.
kagaku ninpou HIKOUKI ayatsuri no maki
科学忍法ヒコーキ操りの巻
1982-08-02
244.
ninja yashiki wa KORIGORI de gozaru no maki
忍者屋敷はコリゴリでござるの巻
1982-08-03
245.
MAMA-ue wa denwa ga osuki de gozaru no maki
ママ上は電話がお好きでござるの巻
1982-08-04
246.
warau mon ni fuku ga kuru no maki
笑う門に福がくるの巻
1982-08-05
247.
urashima tarou ni wa komatta de gozaru no maki
浦島太郎には困ったでござるの巻
1982-08-07
248.
fujisan ni noborou no maki
富士山に登ろうの巻
1982-08-09
249.
tanjoubi wo sagasu de gozaru no maki
誕生日をさがすでござるの巻
1982-08-10
250.
okashi na uchiage hanabi no maki
おかしな打上げ花火の巻
1982-08-11
251.
kabutomushi hokaku sakusen no maki
かぶと虫捕獲作戦の巻
1982-08-12
252.
fushigi na KYANPU no maki
ふしぎなキャンプの巻
1982-08-13
253.
atsui to ittara bakkin de gozaru no maki
あついと言ったら罰金でござるの巻
1982-08-16
254.
KEN'ichi shi wa obake ga kirai no maki
ケン一氏はお化けがきらいの巻
1982-08-17
255.
sui ninpou NAIAGARA no taki no maki
水忍法ナイアガラの滝の巻
1982-08-18
256.
BIKKURI ninpou nemuri ayatsuri no jutsu no maki
ビックリ忍法眠りあやつりの術の巻
1982-08-19
257.
MAMA-ue wa mai DORAIBAA no maki
ママ上は迷ドライバーの巻
1982-08-21
258.
TSUBAME-dono datte umi e ikitai no maki
ツバメどのだって海へ行きたいの巻
1982-08-23
259.
oinu-sama wa ERAI nja WAN no maki
お犬様はエライんじゃワンの巻
1982-08-24
260.
HATTORI shiki oshiuri ri gekitai hou no maki
ハットリ式押売り撃退法の巻
1982-08-25
261.
seibu geki HATTORIKIDDO no maki
西部劇ハットリキッドの巻
1982-08-27
262.
MAMA-ue AIDIA sakusen no maki
ママ上アイディア作戦の巻
1982-08-28
263.
bijo ni yoromeku bekarazu no maki
美女によろめくべからずの巻
1982-08-30
264.
chiku wa nanka tabenai wan no maki
ちくわなんか食べないわんの巻
1982-08-31
265.
unagi wa kamisama no otsukai de gozaru no maki
うなぎは神様のお使いでござるの巻
1982-09-02
266.
ken no michi wa kibishii no de gozaru no maki
剣の道はきびしいのでござるの巻
1982-09-03
267.
ginkou goutou ikedori sakusen no maki
銀行強盗生け捕り作戦の巻
1982-09-04
268.
jin no meiwaku sentou jiken no maki
人の迷惑銭湯事件の巻
1982-09-06
269.
rika shitsu no himitsu no maki
理科室のひみつの巻
1982-09-08
270.
PAPA-ue wa iga no jounin de gozaru no maki
パパ上は伊賀の上忍でござるの巻
1982-09-09
271.
ninpou ningen DAKO no maki
忍法人間ダコの巻
1982-09-10
272.
suteki na yumeko-chan wo homeyou no maki
すてきな夢子ちゃんをほめようの巻
1982-09-11
273.
omocha uriba no HATTORIROBO no maki
おもちゃ売り場のハットリロボの巻
1982-09-14
274.
MONTAAJU shashin dai seikou no maki
モンタージュ写真大成功の巻
1982-09-15
275.
ninpou hitodasuke no maki
忍法人助けの巻
1982-09-16
276.
ninpou de omoidasou kyonen no kyou no maki
忍法で思い出そう去年の今日の巻
1982-09-17
277.
tonda tougyuu soudou no maki
とんだ闘牛騒動の巻
1982-09-18
278.
taifuu ga yattekita no maki
台風がやってきたの巻
1982-09-20
279.
KOWAIKOWAI wa mina kowai no maki
コワイコワイは皆こわいの巻
1982-09-22
280.
SHINZOU ryuu ninpou jirainai no jutsu de gozaru no maki
シンゾウ流忍法地雷也の術でござるの巻
1982-09-23
281.
gakugei kai wa SHINDERERA hime ni kettei no maki
学芸会はシンデレラ姫に決定の巻
1982-09-25
282.
kouga shinobu sha okashi na gaijin-san no maki
甲賀忍者おかしな外人さんの巻
1982-09-27
283.
hannin no na wa HIMITSU ni subeshi no maki
犯人の名はヒミツにすべしの巻
1982-09-28
284.
WANPIISU wo torikaese no maki
ワンピースを取り返せの巻
1982-09-29
285.
ninpou kawarimi ooisogashi no maki
忍法変り身大忙しの巻
1982-10-01
286.
zazen wo hajimeta KEN'ichi shi no maki
座禅をはじめたケン一氏の巻
1982-10-02
287.
TSUBAME-chan oyatsu wo mamoru no maki
ツバメちゃんおやつを守るの巻
1982-10-04
288.
ITAZURAkko wo toraete mireba no maki
イタズラッ子を捕らえてみればの巻
1982-10-05
289.
kieta HATTORI-kun no maki
消えたハットリくんの巻
1982-10-06
290.
TSUBAME nin houjin henka no maki
ツバメ忍法人変化の巻
1982-10-07
291.
moeta yumeko dono no ehagaki no maki
燃えた夢子殿の絵はがきの巻
1982-10-09
292.
himitsu ninpou de mirai wo mita no maki
秘密忍法で未来を見たの巻
1982-10-11
293.
KEN'ichi shi ganbaru no maki
ケン一氏頑張るの巻
1982-10-12
294.
ninpou nanka meiwaku no maki
忍法なんかめいわくの巻
1982-10-13
295.
ensoku wa sewa ga yakeru de gozaru no maki
遠足は世話がやけるでござるの巻
1982-10-14
296.
sessha SURANPU de gozaru no maki
拙者スランプでござるの巻
1982-10-15
297.
HATTORI shiki kanji tokkun hou no maki
ハットリ式漢字特訓法の巻
1982-10-18
298.
sessha mo madamada mijuku de gozaru no maki
拙者もまだまだ未熟でござるの巻
1982-10-19
299.
KAKKAKKA.KAKA ninpou no maki
カッカッカ・カカ忍法の巻
1982-10-20
300.
shippai shita ninpou no maki
失敗した忍法の巻
1982-10-21
301.
yumeko-chan no tezukuri go shoutai no maki
夢子ちゃんの手作りご招待の巻
1982-10-23
302.
rakugaki no igai na ketsumatsu no maki
落書きの意外な結末の巻
1982-10-25
303.
ueki no teire mo ninpou de gozaru no maki
植木の手入れも忍法でござるの巻
1982-10-26
304.
yumeko-chan no tomodachi wa ? no maki
夢子ちゃんの友だちは?の巻
1982-10-27
305.
engi ka tsugi wa gomen de gozaru no maki
えんぎかつぎはごめんでござるの巻
1982-10-29
306.
sessha kirawareta de gozaru no maki
せっしゃ嫌われたでござるの巻
1982-10-30
307.
sensei wa RUAA no meijin dano maki
先生はルアーの名人だの巻
1982-11-01
308.
KEMUMAKI shi wo tegara de gozaru no maki
ケムマキ氏お手柄でござるの巻
1982-11-02
309.
tonda yami nabe soudou no maki
とんだ闇なべ騒動の巻
1982-11-04
310.
fumin naoshite shukudai saborou no maki
不眠なおして宿題さぼろうの巻
1982-11-05
311.
onaka wo kowashita SHINZOU no maki
お腹をこわしたシンゾウの巻
1982-11-06
312.
sensei no INSUTANTO KAMERA no maki
先生のインスタントカメラの巻
1982-11-08
313.
taka ga shuriken ichi mai dake dono maki
たかが手裏剣一枚だけどの巻
1982-11-10
314.
wasurete ita takarakuji no maki
忘れていた宝くじの巻
1982-11-11
315.
nemureru houhou oshieru de gozaru no maki
眠れる方法教えるでござるの巻
1982-11-12
316.
MODERU ni natta yumeko-chan no maki
モデルになった夢子ちゃんの巻
1982-11-13
317.
jishin wo nakushita shishi maru no maki
自信をなくした獅子丸の巻
1982-11-16
318.
HATTORI zukin no himitsu no maki
ハットリ頭巾の秘密の巻
1982-11-17
319.
MAMA-ue no ekohiiki no maki
ママ上のえこひいきの巻
1982-11-18
320.
sensei no SHAKKURI wo tomero no maki
先生のシャックリをとめろの巻
1982-11-19
321.
otodoke mono wa shinchou ni no maki
お届けものは慎重にの巻
1982-11-20
322.
ADOBARUUN de tasuketee no maki
アドバルーンで助けてぇの巻
1982-11-22
323.
roudoku wa boku ni omakase no maki
朗読はぼくにおまかせの巻
1982-11-24
324.
KEN'ichi, yumeko yubikiri genman no maki
ケン一、夢子指きりゲンマンの巻
1982-11-25
325.
chijinda yumeko-dono no SEETAA no maki
縮んだ夢子殿のセーターの巻
1982-11-26
326.
KAERU kassen fuyu no jin no maki
カエル合戦冬の陣の巻
1982-11-27
327.
TSUBAME to MAMA no himitsu wo abake no maki
ツバメとママの秘密を暴けの巻
1982-11-29
328.
MAMA no BYUUTIIPAWAA zenkai no maki
ママのビューティーパワー全開の巻
1982-11-30
329.
ani-ue nanka daikirai no maki
兄上なんか大嫌いの巻
1982-12-02
330.
YUME to kieta ichi sen man en no maki
ユメと消えた一千万円の巻
1982-12-03
331.
otoko no iji NEZUMI taiji no maki
男の意地ネズミ退治の巻
1982-12-04
332.
choukoku no kubi ga ochita no maki
彫刻の首が落ちたの巻
1982-12-06
333.
KEN'ichiuji sainou no bakuhatsu de gozaru no maki
ケン一氏才能の爆発でござるの巻
1982-12-07
334.
TSUBAME ninpou shin yasashisa no maki
ツバメ忍法心やさしさの巻
1982-12-08
335.
kage chiyo toumin su no maki
影千代冬眠すの巻
1982-12-10
336.
SHIN-chan no HOUMUSHIKKU no maki
シンちゃんのホームシックの巻
1982-12-11
337.
sensei ninpou senrigan no maki
先生忍法千里眼の巻
1982-12-13
338.
KEN'ichi uji PAPA-ue otoko no yakusoku no maki
ケン一氏パパ上男の約束の巻
1982-12-14
339.
nan tatte UFO de gozaru no maki
なんたってUFOでござるの巻
1982-12-15
340.
sensei shi no nigate wa okaa-san no maki
先生氏の苦手はお母さんの巻
1982-12-16
341.
yukionna wa kowai yo ? no maki
雪女はこわいよォの巻
1982-12-18
342.
samusa ni tsuyoi KEN'ichi shi no maki
寒さに強いケン一氏の巻
1982-12-20
343.
SHINZOU. shishi maru wo dachin kasegi no maki
シンゾウ・獅子丸お駄賃かせぎの巻
1982-12-21
344.
shachou no inu ni goyoujin ! no maki
社長の犬にご用心!の巻
1982-12-22
345.
otenba shunpuu fukisugite no maki
おてんば春風ふきすぎての巻
1982-12-23
346.
PAPA-ue no tokkun fukuwajutsu no maki
パパ上の特訓腹話術の巻
1982-12-24
347.
kieta IRUKA no maki
消えたイルカの巻
1982-12-27
348.
mirai toshi no ninja de gozaru no maki
未来都市の忍者でござるの巻
1982-12-28
349.
KEMUMAKI choppiri kaa-san koishi no maki
ケムマキちょっぴり母さん恋しの巻
1982-12-29
350.
KIKEN na sensei wo ou de gozaru no maki
キケンな先生を追うでござるの巻
1982-12-30
351.
yumeko-dono no tame ni kane wa naru de gozaru no maki
夢子殿のために鐘は鳴るでござるの巻
1983-01-04
352.
CHIKUWA nanka kirai ja wan no maki
チクワなんか嫌いじゃわんの巻
1983-01-05
353.
mirarecha nara nai otoko no namida no maki
見られちゃならない男の涙の巻
1983-01-06
354.
KEMUMAKI donzoko da ! no maki
ケムマキどん底だ!の巻
1983-01-08
355.
SHIN-chan wa naze kigaenai no !? no maki
シンちゃんは何故きがえないの!?の巻
1983-01-10
356.
ninpou KARASU ayatsuri no maki
忍法カラス操りの巻
1983-01-11
357.
hito wo damashite wa ikan de gozaru no maki
人をだましてはいかんでござるの巻
1983-01-12
358.
shukudai wa kanarazu yaru de gozaru no maki
宿題は必ずやるでござるの巻
1983-01-14
359.
tonda ninki touhyou no maki
とんだ人気投票の巻
1983-01-15
360.
sensei shi ga koi wo shita no maki
先生氏が恋をしたの巻
1983-01-17
361.
toumei ningen wo tsukamaero no maki
透明人間をつかまえろの巻
1983-01-18
362.
yasashii sokkyuu toushu no maki
やさしい速球投手の巻
1983-01-20
363.
akai furoshiki wo sagase no maki
赤い風呂敷を探せの巻
1983-01-21
364.
kage sen dai san you ka ni sennyuu ! no maki
影千代三葉家に潜入!の巻
1983-01-22
365.
gai ni onsen ga deta no maki
街に温泉がでたの巻
1983-01-24
366.
tonda wa to REESU no maki
とんだはとレースの巻
1983-01-26
367.
yaochou wa ikan de gozaru no maki
八百長はいかんでござるの巻
1983-01-27
368.
sensei no meiyo kaifuku sakusen no maki
先生の名誉回復作戦の巻
1983-01-28
369.
tatasare bouzu KEN'ichi shi no maki
立たされ坊主ケン一氏の巻
1983-01-29
370.
jishi maru wa ninja ken de gozaru no maki
獅子丸は忍者犬でござるの巻
1983-02-01
371.
KEN'ichi shi wa gaishutsu girai ! no maki
ケン一氏は外出嫌い!の巻
1983-02-02
372.
boku no namae wa san you KEN'ichi no maki
僕の名前は三葉ケン一の巻
1983-02-03
373.
SUKII-ue wa KUMA soudou no maki
スキー場はクマ騒動の巻
1983-02-04
374.
TSUBAME tokusei FANTAJIKKU bentou no maki
ツバメ特製ファンタジック弁当の巻
1983-02-05
375.
TAKA da kara TAKA da wan no maki
タカだからタカだわんの巻
1983-02-07
376.
kage sen dai no suki ni NYATTA neko no maki
影千代の好きにニャッた猫の巻
1983-02-09
377.
SUTAA wa tsurai yo no maki
スターはつらいよォの巻
1983-02-10
378.
omawarisan no PISUTORU wo torikaese no maki
おまわりさんのピストルを取り返せの巻
1983-02-11
379.
hen TEKORIN na otoshidama no maki
変テコリンなお年玉の巻
1983-02-12
380.
KEN-chan no onaka dai PINCHI no maki
ケンちゃんのおなか大ピンチの巻
1983-02-14
381.
sensei no me wa shaberu no dano maki
先生の目はしゃべるのだの巻
1983-02-15
382.
kage sen dai futatabi san you ka ni sennyuu ! no maki
影千代再び三葉家に潜入!の巻
1983-02-17
383.
ninpou sui kumo wa KEMUMAKI ni narau de gozaru no maki
忍法水蜘蛛はケムマキに習うでござるの巻
1983-02-18
384.
oseji ni goyoujin no maki
おせじにご用心の巻
1983-02-19
385.
namida wo wasureta SHINZOU no maki
涙を忘れたシンゾウの巻
1983-02-21
386.
ninja shiken wa dai konran no maki
忍者試験は大混乱の巻
1983-02-22
387.
yumeko-chan ga daisuki de gozaru no maki
夢子ちゃんが大好きでござるの巻
1983-02-23
388.
ninpou shin awase no maki
忍法心合わせの巻
1983-02-25
389.
namida. NAMIDA no soudouki no maki
涙・ナミダの騒動記の巻
1983-02-26
390.
benri na kurashi wa fuben de gozaru no maki
便利なくらしは不便でござるの巻
1983-02-28
391.
PAPA-ue no tonda zuru yasumi no maki
パパ上のとんだずる休みの巻
1983-03-01
392.
egao de akarui ichi nichi no maki
笑顔で明るい一日の巻
1983-03-02
393.
tonda karimono kyousou no maki
とんだ借り物競争の巻
1983-03-05
394.
sensei tobibako ni chousen su no maki
先生跳び箱に挑戦すの巻
1983-03-07
395.
SHINZOU no hidarite kyouka sakusen no maki
シンゾウの左手強化作戦の巻
1983-03-07
396.
fui no okyaku de dai soudou no maki
不意のお客で大騒動の巻
1983-03-08
397.
sensei e no PUREZENTO no maki
先生へのプレゼントの巻
1983-03-09
398.
mita ka ! ninpou atsusa mashi no maki
見たか!忍法熱さましの巻
1983-03-10
399.
itoshigo sensei no tezukuri KEEKI no maki
愛子先生の手作りケーキの巻
1983-03-11
400.
tokkun ! tokkun ! mata tokkun de gozaru no maki
特訓!特訓!また特訓でござるの巻
1983-03-14
401.
sensei koishiya ofukuro no aji no maki
先生恋しやおふくろの味の巻
1983-03-14
402.
yasashisa TESUTO wa dai seikou no maki
やさしさテストは大成功の巻
1983-03-15
403.
sensei no omiyage sawagi no maki
先生のおみやげ騒ぎの巻
1983-03-16
404.
SHIN-chan wo komaraseta sute neko no maki
シンちゃんを困らせたすて猫の巻
1983-03-17
405.
ayaushi ! KEN'ichi shi no maki
危うし!ケン一氏の巻
1983-03-19
406.
ninpou awa dama de shoubu de gozaru no maki
忍法泡玉で勝負でござるの巻
1983-03-21
407.
KEN'ichiuji shiki sha ni naru !? no maki
ケン一氏指揮者になる!?の巻
1983-03-21
408.
ai no MUCHI mo tsurai de gozaru no maki
愛のムチもつらいでござるの巻
1983-03-22
409.
iga ninpou kaedama sakusen no maki
伊賀忍法かえだま作戦の巻
1983-03-23
410.
KOINRANDORII soudou no maki
コインランドリー騒動の巻
1983-03-25
411.
shouben kozou dai shippai no maki
小便小僧大失敗の巻
1983-03-26
412.
o- ! HAMUSUTAA no maki
おー!ハムスターの巻
1983-03-28
413.
HATTARI ninpou issunboushi no maki
ハッタリ忍法一寸法師の巻
1983-03-28
414.
yumeko dono wa tanpopo ga wo suki no maki
夢子殿はタンポポがお好きの巻
1983-03-29
415.
ninpou BOURINGU kassen no maki
忍法ボウリング合戦の巻
1983-03-31
416.
MUSHIBA taiji wa TSUBAME ni omakase no maki
ムシバ退治はツバメにおまかせの巻
1983-04-01
417.
daihakken ! AFURIKAGUMO no maki
大発見!アフリカグモの巻
1983-04-02
418.
douzou ni naritai shishi maru no maki
銅像になりたい獅子丸の巻
1983-04-04
419.
ARUBAITO dai sakusen no maki
アルバイト大作戦の巻
1983-04-11
420.
sessha san hha KEN'ichi de gozaru no maki
拙者三ッ葉ケン一でござるの巻
1983-04-18
421.
oshiri ni wa chuui suru de gozaru no maki
お尻には注意するでござるの巻
1983-04-25
422.
KEN'ichi shi no ryouri kyou jidai no maki
ケン一氏の料理狂時代の巻
1983-05-02
423.
ugokidashita musha ningyou no maki
動きだした武者人形の巻
1983-05-09
424.
sensei no dai majutsu no maki
先生の大魔術の巻
1983-05-16
425.
jishi maru no ninpou shuugyou no maki
獅子丸の忍法修業の巻
1983-05-23
426.
namida to warai no yuuen chi no maki
涙と笑いの遊園地の巻
1983-05-30
427.
ninpou yagai TESUTO no maki
忍法野外テストの巻
1983-06-06
428.
tonda nori sugoshi no maki
とんだ乗りすごしの巻
1983-06-13
429.
mei KAMERAMAN. KEN'ichi shi no maki
名カメラマン・ケン一氏の巻
1983-06-20
430.
ashita tenki ni naare ! no maki
あした天気になあれ!の巻
1983-06-27
431.
kotowaza dai tokkun no maki
ことわざ大特訓の巻
1983-07-04
432.
touan youshi wo torikaese no maki
答案用紙を取り返せの巻
1983-07-11
433.
4 nen 2 kumi wa sanagi soudou no maki
4年2組はサナギ騒動の巻
1983-07-18
434.
natsu da ! tanima de KYAHHOU de gozaru no maki
夏だ!谷間でキャッホーでござるの巻
1983-07-25
435.
ima koso genshi seikatsu ! no maki
いまこそ原始生活!の巻
1983-08-01
436.
kieta yumeko-chan no BURESURETTO no maki
消えた夢子ちゃんのブレスレットの巻
1983-08-08
437.
kieta PAPA-ue no HESOKURI no maki
消えたパパ上のヘソクリの巻
1983-08-15
438.
monogusa onsen no maki
ものぐさ温泉の巻
1983-08-22
439.
sessha kyoufu no shikake jin de gozaru no maki
拙者恐怖の仕掛人でござるの巻
1983-08-29
440.
MAMA-ue ga inai to PANIKKU de gozaru no maki
ママ上が居ないとパニックでござるの巻
1983-09-05
441.
ashiato wo nusume ! no maki
足跡を盗め!の巻
1983-09-12
442.
ninpou gamu fuusen no maki
忍法ガム風船の巻
1983-09-19
443.
ABEKKU futari san kyaku de gozaru no maki
アベック二人三脚でござるの巻
1983-09-26
444.
tsumori chokin de eiga ni ikou ! no maki
つもり貯金で映画にいこう!の巻
1983-10-17
445.
NINNIN ! seiketsu dai ichi de gozaru no maki
ニンニン!清潔第一でござるの巻
1983-10-24
446.
shin ninpou hinotama PAWAA no maki
新忍法火の玉パワーの巻
1983-10-31
447.
sessha ! TEREBI shutsuen okotowari de gozaru no maki
拙者!テレビ出演おことわりでござるの巻
1983-11-07
448.
chuugoku ninpou ni chousen suru de gozaru no maki
中国忍法に挑戦するでござるの巻
1983-11-14
449.
kibun wa mekkiri mu juuryoku ! no maki
気分はめっきり無重力!の巻
1983-11-21
450.
KEN'ichi shi no SAIKOKINESHISU no maki
ケン一氏のサイコキネシスの巻
1983-11-28
451.
aki no yoru wa mushi no koe no maki
秋の夜は虫の声の巻
1983-12-05
452.
ninpou kinnikuzukuri wa NINNIN de gozaru no maki
忍法筋肉づくりはニンニンでござるの巻
1983-12-12
453.
kazehiki boushi dai sakusen no maki
風邪ひき防止大作戦の巻
1983-12-19
454.
bouhan SHISUTEMU ni chousen suru de gozaru no maki
防犯システムに挑戦するでござるの巻
1983-12-26
455.
KURISUMASU KEEKI to dai souji no maki
クリスマスケーキと大掃除の巻
1984-01-09
456.
KAERU nante kowakunai de gozaru no maki
カエルなんてこわくないでござるの巻
1984-01-16
457.
ninpou betsu jinkaku wa osoroshii no maki
忍法別人格はおそろしいの巻
1984-01-23
458.
KEN'ichi shi ga 100 ten totta ??? no maki
ケン一氏が100点取った???の巻
1984-01-30
459.
gozaru to ittara bakkin de gozaru no maki
ござるといったら罰金でござるの巻
1984-02-06
460.
PIRAMIDDO PAWAA de 100 ten wo torou no maki
ピラミッドパワーで100点をとろうの巻
1984-02-13
461.
KEN'ichi uji seito kaichou ni rikkouho no maki
ケン一氏生徒会長に立候補の巻
1984-02-20
462.
samusa shinogi wa doton no jutsu de no maki
寒さしのぎは土とんの術での巻
1984-02-27
463.
GAMA no abura nya GAMAN deki nu no maki
ガマの油にゃガマンできぬの巻
1984-03-05
464.
GINESUBUKKU ni chousen suru de gozaru no maki
ギネスブックに挑戦するでござるの巻
1984-03-12
465.
HOWAITODEE ni wa KUKKII de gozaru no maki
ホワイトデーにはクッキーでござるの巻
1984-03-19
466.
sessha to te shippai wa aru de gozaru no maki
拙者とて失敗はあるでござるの巻
1984-03-26
467.
kieta shishi juuji no maki
消えた獅子十字の巻
1984-04-02
468.
akogare no HANBAAGAA de gozaru no maki
あこがれのハンバーガーでござるの巻
1984-04-09
469.
souji touban wo 10 bai tanoshimu ninpou no maki
掃除当番を10倍楽しむ忍法の巻
1984-04-16
470.
kunoichi henshin wa korigori de gozaru no maki
くの一変身はこりごりでござるの巻
1984-04-23
471.
hayaku me wo dase kaki no tane no maki
早く芽を出せ柿の種の巻
1984-04-30
472.
sessha datte kodomo de gozaru no maki
拙者だって子供でござるの巻
1984-05-07
473.
ninpou tsukawa nu wa kurushii de gozaru no maki
忍法使わぬは苦しいでござるの巻
1984-05-14
474.
SHINZOU youchien e iku no maki
シンゾウ幼稚園へ行くの巻
1984-05-21
475.
ninpou tobu tori ni chousen suru de gozaru no maki
忍法飛ぶ鳥に挑戦するでござるの巻
1984-05-28
476.
kutsu wo haita hattori-kun no maki
クツをはいたハットリくんの巻
1984-06-04
477.
hayaki koto kaze no gotoshi no maki
はやきこと風の如しの巻
1984-06-11
478.
hiden ! ninpou sakiyomi no jutsu no maki
秘伝!忍法先読みの術の巻
1984-06-18
479.
KEN'ichi uji, okogoto ni hangeki ! no maki
ケン一氏、お小言に反撃!の巻
1984-06-25
480.
hissatsu ! ninpou EREKYATTO wa tegowaizo no maki
必殺!忍法エレキャットは手ごわいぞの巻
1984-07-02
481.
JIGUSOUPAZURU de dai sawagi no maki
ジグソーパズルで大さわぎの巻
1984-07-09
482.
HATTORI, KEMUMAKI kuuchuu sen no maki
ハットリ、ケムマキ空中戦の巻
483.
ninpou tobi kumo ni chousen suru de gozaru no maki
忍法飛び雲に挑戦するでござるの巻
1984-07-16
1984-07-23
484.
ninpou kanninbukuro !? no maki
忍法堪忍袋!?の巻
1984-08-13
485.
kikai ba de shoubu suru de gozaru no maki
機械馬で勝負するでござるの巻
1984-08-20
486.
natsu da, atsu sa da, gaman taikai no maki
夏だ、あつさだ、がまん大会の巻
1984-08-27
487.
ninpou jigoku e ichi do wa oide no maki
忍法地獄へ一度はおいでの巻
1984-09-10
488.
ninpou hitomoji sakusen dai seikou no maki
忍法人文字作戦大成功の巻
1984-09-17
489.
KEN'ichi shi no yokoku HOUMURAN no maki
ケン一氏の予告ホームランの巻
1984-09-24
490.
ninpou koi no toriko ni wa maitta de gozaru no maki
忍法恋のとりこには参ったでござるの巻
1984-10-08
491.
TOGE jirou ga yattekita de gozaru no maki (PAATO I)
トゲ次郎がやってきたでござるの巻(パートI)
1984-10-08
492.
TOGE jirou ga yattekita de gozaru no maki (PAATO II)
トゲ次郎がやってきたでござるの巻(パートII)
1984-10-15
493.
TOGE jirou wo yoroshiku de gozaru no maki
トゲ次郎をよろしくでござるの巻
1984-10-15
494.
jishi maru no ichi nichi ouji sama kibun de gozaru no maki
獅子丸の一日王子様気分でござるの巻
1984-10-22
495.
ken mo odaterya chou nouryoku ?! no maki
犬もおだてりゃ超能力?!の巻
1984-10-22
496.
TOGE jirou ni RAIBARU ara waru ?! no maki
トゲ次郎にライバルあらわる?!の巻
1984-10-29
497.
ninja hana PUREZENTO sakusen no maki
忍者花プレゼント作戦の巻
1984-10-29
498.
hinotama PAWAA ni wa maitta de gozaru no maki
火の玉パワーにはまいったでござるの巻
1984-11-05
499.
hitosawagase na TOGETOGE ryouri no maki
人騒がせなトゲトゲ料理の巻

1-499 500-694

You can contribute information to this page, but first you must login or register
This encyclopedia is collaboratively edited by the users of this site
DISCLAIMER add information report an error lookup sources