Read some Rating
Boku no Futatsu no Tsubasa (manga) Very good
Girls Bravo (manga)
Megatokyo (online comic)
Tsukihime (manga) Very good