Red VII's Anime

Wish List volume 
Fushigi Yûgi - Stranded in Ancient China Hybrid DVD 1
Fushigi Yûgi - The Return Home Hybrid DVD 2
Fushigi Yûgi - Trials of a Priestess Hybrid DVD 3
Fushigi Yûgi - Summoning Suzaku Hybrid DVD 4
Fushigi Yûgi - The Resolve of the Dying Hybrid DVD 5
Fushigi Yûgi - Illusions of Love Hybrid DVD 6
Fushigi Yûgi - Summoning Seiryu Hybrid DVD 7