×
  • remind me tomorrow
  • remind me next week
  • never remind me
Subscribe to the ANN Newsletter • Wake up every Sunday to a curated list of ANN's most interesting posts of the week. read more

Kyojin no Hoshi (TV)

Have you seen this? want to / seen some / seen all

© Ikki Kajiwara • Noboru Kawasaki/Kodansha • TMS


Alternative title:
Star of the Giants
Tommy, la stella dei Giants (Italian)
巨人の星 (Japanese)
Genres: tournament
Themes: baseball
Running time: half hour per episode
Number of episodes: 182
Episode titles: We have 182
Vintage: 1968-03-30 to 1971-09-18
Opening Theme:
"Tommy, la stella dei Giants" by Massimo Dorati [Italian version]
"Yuke Yuke Hyūma" (ゆけゆけ飛雄馬) by Ensemble Bokka
Ending Theme:
"Yuke Yuke Hyuuma" (ゆけゆけ飛雄馬) by Ensemble Bokka
#2: "Kūru na Koi" (クールな恋) by Aurora Sannin Musume
Other articles: Show:
You can contribute information to this page, but first you must login or register

Japanese staff
Japanese cast
Director: Tadao Nagahama
Script:
Chikara Matsumoto (eps 14, 31-32)
Haruya Yamazaki (22 episodes
eps 41, 50, 86, 97, 101, 103, 110, 115, 118, 122, 125-126, 137, 141, 146, 148, 158, 161, 168, 171, 175, 179
)

Hiroshi Usami (eps 42-43)
Jiro Saito (11 episodes
eps 11, 16-17, 37-38, 60-62, 71-72, 85
)

Mamoru Sasaki (eps 2-3, 8)
Masaki Tsuji (19 episodes
eps 7, 13, 19-22, 28-29, 33, 36, 53-54, 63, 68, 73, 79-80, 92, 94
)

Masaru Igami (4 episodes
eps 4, 6, 12, 40
)

Seiji Matsuoka (45 episodes
eps 1, 5, 9-10, 15, 18, 23, 25, 34, 46, 48, 51-52, 55-56, 58, 65-67, 74-75, 78, 84, 87, 90-91, 95-96, 104, 108, 111, 120-121, 129, 133, 135, 140, 143, 147, 154, 160, 165-166, 174, 180
)

Shuji Shima (eps 24, 47, 81)
Sumiko Hayashi (ep 93)
Tooru Sawaki (15 episodes
eps 26-27, 30, 35, 45, 49, 57, 59, 64, 69-70, 76-77, 82-83
)

Tsunehisa Itō (22 episodes
eps 89, 98, 100, 105, 109, 114, 119, 124, 130, 134, 136, 142, 149-150, 155, 159, 162-163, 169, 172, 176, 182
)

Yasuyuki Takeuchi (13 episodes
eps 102, 107, 113, 117, 123, 128, 132, 139, 145, 151, 157, 164, 177
)

Yoshiaki Yoshida (eps 39, 44, 88)
Yoshitake Suzuki (12 episodes
eps 99, 106, 112, 116, 127, 131, 138, 144, 152, 167, 173, 181
)

Yutaka Kaneko (4 episodes
eps 153, 156, 170, 178
)

Storyboard:
Hiroshi Saitō (15 episodes
eps 89, 92-93, 97, 100, 105, 109, 114, 117, 126, 130, 141, 148, 157, 182
)

Masaharu Endō (ep 107)
Satoshi Dezaki (12 episodes
eps 88, 95, 112-113, 123, 127, 133, 139, 144, 152, 156, 180
)

Seiji Okuda (ep 179)
Shigetsugu Yoshida (eps 142, 161)
Sōji Yoshikawa (14 episodes
eps 86, 96, 102, 106, 111, 115, 119, 124-125, 128, 134, 140, 143, 155
)

Sumiko Hayashi (9 episodes
eps 87, 91, 94, 98, 101, 103-104, 108, 110
)

Teruo Ishikawa (8 episodes
eps 118, 136-137, 149-150, 154, 159, 181
)

Yoshiyuki Tomino (ep 90)
Episode Director:
Hiroshi Saitō (ep 168)
Kyōsuke Mikuriya (26 episodes
eps 128, 130-131, 133, 135-136, 138, 141, 143-144, 147-149, 151, 153-154, 156-157, 159-160, 162, 178-182
)

Satoshi Dezaki (4 episodes
eps 163, 167, 173, 176
)

Seiji Okuda (ep 171)
Shigetsugu Yoshida (20 episodes
eps 115, 118, 124-125, 127, 129, 132, 134, 137, 139-140, 142, 145-146, 150, 152, 155, 158, 161, 172
)

Sōji Yoshikawa (ep 177)
Tadao Nagahama (eps 86-182)
Teruo Ishikawa (ep 170)
Original creator:
Ikki Kajiwara
Noboru Kawasaki
Character Design: Shingo Araki
Art Director:
Isamu Kageyama (eps 58-182)
Reiji Koyama (eps 1-57)
Animation Director:
Daikichirō Kusube (eps 1-182)
Hiroshi Saitō (9 episodes
eps 130, 136, 141, 148, 153, 156, 160, 162, 168
)

Takao Kōzai (11 episodes
eps 128, 133, 138, 147, 149, 154, 159, 164, 169, 173, 178
)

Tsutomu Shibayama (ep 146)
Yoshio Kabashima (20 episodes
eps 129, 132, 134, 137, 139-140, 142, 145, 150, 152, 155, 158, 161, 163, 166, 170, 172, 175, 177, 180
)

Art design: Reiji Koyama (eps 68-182)
Director of Photography: Tatsumasa Shimizu
Producer: Hisashichi Sano

Editing: Kazuo Inoue
In-Between Animation: Yoshifumi Kondō
Key Animation:
Eiichi Nakamura (5 episodes
eps 88, 91, 96, 102, 106
)

Hideo Kawauchi (49 episodes
eps 7, 10-11, 13, 20, 25, 33, 37, 43, 48, 57, 63, 70, 78, 82, 86, 88, 91, 96, 102, 106, 111, 115, 119, 124-125, 129, 132, 134, 137, 139-140, 142, 144-146, 150, 152, 155, 158, 161, 163, 166, 170-172, 175, 177, 180
)

Hiroshi Saitō (28 episodes
eps 2-3, 8-9, 18, 22, 27, 34, 38, 44, 49, 54, 58, 62, 65, 69, 74, 79, 83, 89, 92, 97, 100, 105, 109, 114, 117, 122
)

Hitoshi Oda (12 episodes
eps 120, 131, 135, 143-144, 151, 157, 165, 167, 171, 176, 181
)

Kazuhiko Udagawa (12 episodes
eps 45, 51, 56, 61, 67, 72, 75, 80, 85, 93, 103, 110
)

Kazuo Iimura (ep 98)
Kazuo Komatsubara (5 episodes
eps 14, 17, 24, 29, 31
)

Kazuyoshi Minato (18 episodes
eps 94, 101, 104, 108, 113, 116, 123, 128, 133, 138, 147, 149, 154, 159, 164, 169, 173, 178
)

Kazuyoshi Shimada (21 episodes
eps 19, 21, 26, 94, 101, 104, 108, 113, 116, 123, 128, 133, 138, 147, 149, 154, 159, 164, 169, 173, 178
)

Keisuke Morishita (26 episodes
eps 7, 10-11, 13, 20, 25, 33, 37, 43, 48, 57, 63, 70, 78, 82, 86, 88, 91, 96, 102, 106, 111, 115, 119, 124, 127
)

Kiyoshi Tsukada (11 episodes
eps 1, 5, 15, 19, 21, 26, 30, 36, 39, 42, 47
)

Kōichi Murata (12 episodes
eps 1, 5, 15, 19, 21, 26, 30-31, 36, 39, 42, 47
)

Koushin Yonekawa (eps 1, 5, 15)
Masakazu Ikeda (10 episodes
eps 126, 130, 136, 141, 148, 153, 156, 160, 162, 168
)

Masashi Katou (11 episodes
eps 120, 125, 131, 135, 143, 151, 157, 165, 167, 176, 181
)

Megumi Mizuta (20 episodes
eps 32, 41, 46, 52, 59, 66, 71, 77, 84, 90, 95, 99, 131, 135, 143-144, 171, 174, 179, 182
)

Michiyo Sakurai (13 episodes
eps 114, 117, 122, 126, 130, 136, 141, 148, 153, 156, 160, 162, 168
)

Minoru Maeda (7 episodes
eps 149, 154, 159, 164, 169, 173, 178
)

Mitsuru Suzuki (18 episodes
eps 4, 6, 12, 35, 40, 45, 51, 56, 61, 67, 72, 75, 80, 85, 93, 98, 103, 110
)

Motoshi Suzuki (28 episodes
eps 4, 6, 12, 28, 35, 40, 45, 51, 56, 61, 67, 72, 75, 80, 85, 93, 98, 103, 107, 110, 144, 151, 157, 165, 167, 171, 176, 181
)

Noboru Ishiguro (eps 16, 23, 28)
Norio Shioyama (22 episodes
eps 1, 5, 15, 19, 21, 26, 30-31, 36, 39, 42, 47, 50, 53, 55, 60, 64, 68, 73, 76, 81, 87
)

Norio Yazawa (eps 16, 23, 28)
Osamu Kobayashi (18 episodes
eps 7, 10-11, 13, 20, 25, 33, 37, 43, 48, 57, 63, 70, 78, 82, 86, 177, 180
)

Osamu Mibu (3 episodes
eps 114, 117, 122
)

Seiji Arihara (eps 177, 180)
Seiji Yamashita (eps 176, 181)
Shigeru Aoki (eps 23, 29, 31)
Shin Fukuda (ep 98)
Shingo Araki (25 episodes
eps 2-3, 8-9, 18, 22, 27, 34, 38, 44, 49, 54, 58, 62, 65, 69, 74, 79, 83, 89, 92, 97, 100, 105, 109
)

Shizuo Goto (ep 16)
Shunichi Sakai (30 episodes
eps 16, 23, 32, 41, 46, 52, 59, 66, 71, 77, 84, 90, 95, 99, 107, 112, 118, 126, 130, 136, 141, 148, 153, 156, 160, 162, 168, 174, 179, 182
)

Sōji Yoshikawa (6 episodes
eps 4, 6, 12, 28, 35, 40
)

Takao Kōzai (8 episodes
eps 94, 101, 104, 108, 113, 116, 119, 123
)

Takateru Miwa (19 episodes
eps 4, 6, 12, 35, 40, 45, 51, 56, 61, 67, 72, 75, 80, 85, 93, 98, 103, 107, 110
)

Takeo Kitahara (9 episodes
eps 120, 125, 131, 135, 143, 158, 161, 176, 181
)

Takeo Shinagawa (8 episodes
eps 88, 91, 96, 102, 106, 111, 115, 124
)

Tetsuhiro Wakabayashi (4 episodes
eps 14, 17, 24, 29
)

Tetsuo Imazawa (29 episodes
eps 30, 36, 39, 42, 47, 50, 53, 55, 60, 64, 68, 73, 76, 81, 87, 94, 101, 104, 108, 113, 116, 123, 128, 133, 138, 147, 169, 173, 178
)

Tomekichi Takeuchi (16 episodes
eps 7, 10-11, 13, 20, 25, 33, 37, 43, 48, 57, 63, 70, 78, 82, 86
)

Tsutomu Shibayama (24 episodes
eps 111, 115, 119, 124-125, 129, 132, 134, 137, 139-140, 142, 145-146, 150, 152, 155, 158, 161, 163, 166, 170, 172, 175
)

Tsutomu Tanaka (26 episodes
eps 111, 115, 124, 129, 132, 134, 137, 139-140, 142, 144-146, 150, 152, 155, 158, 161, 163, 166, 170-172, 175, 177, 180
)

Yoshifumi Kondō (25 episodes
eps 112, 118, 121, 127, 129, 132, 134, 137, 139-140, 142, 145-146, 150, 152, 155, 158, 161, 163, 166, 170, 172, 175, 177, 180
)

Yoshio Kabashima (26 episodes
eps 7, 10-11, 13, 20, 25, 33, 37, 43, 48, 57, 63, 70, 78, 82, 86, 88, 91, 96, 102, 106-107, 112, 118, 121, 125
)

Yukihiko Iseda (6 episodes
eps 151, 157, 165, 167, 176, 181
)

Photography:
Akio Wakana (37 episodes
eps 4, 6, 12, 21, 26, 31, 35, 40, 45, 50, 53-54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82-83, 86-87, 125, 129, 132, 136, 140, 142, 145, 148, 151, 156, 158, 164, 172, 176, 181
)

Iwao Yamaki (19 episodes
eps 109, 112, 115, 126, 130, 134, 138, 146, 150, 154, 159, 162, 166, 170-171, 174, 178-180
)

Junichi Fukano (8 episodes
eps 94, 97, 100, 104, 106, 111, 114, 117
)

Katsuji Misawa (78 episodes
eps 4, 6, 10-12, 19-91
)

Kinichi Ishikawa (30 episodes
eps 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 91, 93, 96, 99, 102, 105, 107-108, 110, 113, 116, 121, 131, 135, 139, 143, 147, 152, 155, 157, 163, 167, 175
)

Masao Miyauchi (23 episodes
eps 11, 23, 28, 33, 37, 43, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 95, 98, 101, 103
)

Masatoshi Shibata (9 episodes
eps 10, 19, 25, 30, 34, 38, 44, 49, 57
)

Tatsumasa Shimizu 
Toru Owada (30 episodes
eps 22, 27, 32, 36, 41, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 124, 128, 133, 137, 141, 144, 149, 153, 160-161, 165, 168-169, 173, 177, 182
)

Recording: Akira Yamazaki
Sound Effects: Yozo Kataoka
Tōru Furuya as Hyūma Hoshi

Fuyumi Shiraishi as Akiko Hoshi
Jouji Yanami as Chūta Ban
Kiyoshi Kobayashi as Armstrong Ozuma
Makio Inoue as Mitsuru Hanagata
Michio Hazama as Joji Hayami
Reiko Mutoh as Kyoko
Seizo Katou as Ittetsu Hoshi
Shingo Kanemoto as Hosaku Samon
Yoshiko Matsuo as Mina Hidaka

Chie Kitagawa as Masahiro Samon
Eiko Masuyama as
Chiyo Samon
Rumi Tachibana
Gentarō Inoue as
Minoru Murayama
Senba
Hikaru Miyata as Motoshi Fujita
Ikuo Nishikawa as Mishima
Junko Hori as Saburo Samon
Kaneta Kimotsuki as Akagawa
Kazuko Sawada as Tabo
Kazuo Harada as Komiya
Kazuya Tatekabe as Takashi Yoshida
Kei Tomiyama as
Haruhiko Makiba
Koichi Tabuchi
Kōji Ōta
Kenji Utsumi as Fumio Fujimura
Kōichi Chiba as Sadayoshi Fujimoto
Kōichi Kitamura as Minoru Murayama
Kōji Yada as
Jiro Masuda
Noboru Aota
Tachikawa
Tsuneo Horiuchi
Yukio Nishimoto
Kyōji Kobayashi as Sports Announcer
Kyōsuke Maki as Kaoru Betto
Masahiko Murase as
Dr. Ryutaro Oki
Eiji Sawamura
Hiroshi Nakao
Masako Nozawa as Yone
Michio Hazama as
Keiichi Kuromatsu
Kenji Tadokoro
Nachi Nozawa as Haruhiko Makiba
Naoya Mori as Aoki
Nobuo Tanaka as
Kaji
Sadaharu Oh
Osamu Kobayashi as Hanagata's Father
Reiko Katsura as Michi Samon
Ryō Ishihara as Seiichi Shima
Ryūsuke Shiomi as Daizo Ban
Shigeyuki Hosoi as George Altman
Shūsei Nakamura as
Haruhiko Makiba
Masahiko Mori
Okabe
Sumiko Shirakawa as Jiro Samon
Tadashi Nakamura as Tetsuharu Kawakami
Taimei Suzuki as Wally Yonamine
Takeshi Kuwabara as
Shingo Masuda
Sotaro Ohuchiyama
Takkō Ishimori as Sadaharu Oh
Tamio Ohki as Shigeru Suzuhara
Teiji Ōmiya as Masaichi Kaneda
Tetsuya Asado as Shigeo Nagashima
Yonehiko Kitagawa as Groundskeeper Mutai

Japanese companies
Italian staff
Italian cast
Davide Garbolino as Tommy Young (Hyuma Hoshi)
Marco Balzarotti as Tommy Young da adulto

Dania Cericola as Layla Young
Giovanni Battezzato as Mark Wembley (1st voice)
Ivo De Palma as Charlie Red
Maurizio Scattorin as Ronnie Henderson
Roberta Gallina as Giusy Young
Salvatore Landolina as Arthur Young (Ittetsu Hoshi)
Stefano Albertini as Mark Wembley (3rd voice)

Alberto Sette as
Rupert Almond
Sig. Mallory
Aldo Stella as Sig. Holden
Diego Sabre as
Fuller
Harvey Rough
Mick Robinson
Enrico Maggi as Manager Dei Tigers
Federico Danti as Sig. Newman
Flavio Arras as Alexander Mitchell (Mitsuru Hanagata)
Gabriele Calindri as Sebastian
Gianfranco Gamba as Sig. Yener
Giovanni Battezzato as Bill Thunder
Luca Sandri as
Allenatore Dei Cardinals
Mark Roseman
Massimiliano Lotti as
George Connor
John Roy
Orlando Mezzabotta as Sig. Mitchum
Pietro Ubaldi as Romeo Lopez
Riccardo Peroni as Sig. Geiss (1st voice)
Roberto Colombo as Telecronista
Italian companies
Broadcaster:
7 Gold Plus (from 2011)
Anime Gold (from 1st March 2011)
Italia 7 (from 1985)
Italia 7 Gold
JTV
Junior TV
La 7 Cartapiu (from November 2007)
Man-Ga (from 14 November 2011)
Super 3
T9
Telenapoli 34
TMC
Dubbing: Studio PV

This encyclopedia is collaboratively edited by the users of this site
DISCLAIMER add information report an error lookup sources

Compare this anime's credits with others

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anime anthology