Poll - Favorite Director Part 3

Which of these directors do you like most ?

Shinichiro Watanabe 187 (19.0%)
Satoshi Kon 171 (17.4%)
Hideaki Anno 150 (15.3%)
Yoshiyuki Tomino 91 (9.3%)
Makoto Shinkai 68 (6.9%)
Mamoru Oshi 65 (6.6%)
Akitaro Daichi 55 (5.6%)
Shinichi Watanabe 41 (4.2%)
Junichi Sato 35 (3.6%)
Leiji Matsumoto 26 (2.6%)
Isao Takahata 22 (2.2%)
Osamu Tezuka 20 (2.0%)
Seiji Mizushima 20 (2.0%)
Kunihiko Ikuhara 18 (1.8%)
Katsuhiro Otomo 14 (1.4%)

Total number of votes: 983